Yoshiaki Hashimoto Concrete Living

Dec 7, 2009

YouTube Preview Image
Don’t even dare to think Yoshiaki Hashimoto is bound to snow only.